Δίκαιο νέων τεχνολογιών & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κατανοούμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες λογισμικού και τεχνολογικού υλικού αποβλέποντας σε πρακτικές λύσεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών Cloud αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις ανησυχίες των πελατών, όπως το ιδιωτικό απόρρητο των δεδομένων, την απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας, την αναστολή της υπηρεσίας και την επιστροφή των δεδομένων κατά την λύση της συνεργασίας. Μπορούμε να βοηθήσουμε στην άμβλυνση των επιχειρηματικών κινδύνων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες cloud, συμπεριλαμβανομένης της δομής ιδιωτικών και υβριδικών δομών στο Cloud όπου η εμπιστευτικότητα και η ιδιωτικότητα είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα.

 • Αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 • Απόκτηση συναίνεσης
 • Διαφήμιση υπηρεσιών Διαδικτύου και Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων
 • Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονικές υπογραφές
 • Ηλεκτρονικές συμβάσεις
 • Κοινοποιήσεις παραβιάσεων δεδομένων
 • Μεταφορά αρχείων και δεδομένων
 • Προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
 • Προστασία των βάσεων δεδομένων
 • Προστασία των καταναλωτών
 • Συμφωνίες και ρήτρες επεξεργασίας δεδομένων
 • Συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών ή ηλεκτρονικών κεφαλαίων
 • SLAs
 • Υποχρεώσεις των διαχειριστών ιστοτόπων