Εκπαίδευση

Γνωρίζουμε ότι οι φορείς εκπαίδευσης, ιδίως του ιδιωτικού τομέα, οποιασδήποτε βαθμίδας, πρέπει να κινηθούν σε ένα πολύπλοκο, πολυάριθμό και συνεχώς μεταβαλλόμενο δικαϊικό περιβάλλον. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις, αυξημένα ρυθμιστικά βάρη, έντονο ανταγωνισμό, αυξημένο διεθνισμό και ταχείες τεχνολογικές ευκαιρίες και κινδύνους. Έχουμε γνώση των ζητημάτων του κλάδου.

  • Α΄ – Β΄ – Γ΄ εκπαιδευτική βαθμίδα
  • Διδασκαλία και πειθαρχικό
  • Εργατικό – Υπαλληλικό δίκαιο
  • Ηλεκτρονικά μαθήματα και ηλεκτρονική μάθηση
  • Ψηφιακή διδασκαλία και πνευματική ιδιοκτησία