Εταιρικό και Επιχειρηματικό Δίκαιο

Δεν πιστεύουμε στην εφαρμογή της αρχής «one size fits all». Βρισκόμαστε δίπλα στον εντολέα μας από την ίδρυση μέχρι την λύση της εταιρείας και από την είσοδο μέχρι την έξοδο από την εταιρεία. Τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις θεωρούν απαραίτητο να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους και την συμμόρφωσή τους σε θέματα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναντι των εργαζομένων και των καταναλωτών και να τις εφαρμόσουν μέσω διαδικασιών ελέγχου, εκτιμήσεων επιπτώσεων και συστημάτων συμμόρφωσης. Καθώς οι επιχειρήσεις επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, βοηθάμε στον φορολογικό σχεδιασμό, τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις, τη δημιουργία νέων οντοτήτων και τη συμμόρφωση με τους νόμους για την απασχόληση, τα προγράμματα παροχών και τις πολιτικές της εταιρείας. Με μεγαλύτερες εταιρείες, συνεργαζόμαστε με εσωτερικά νομικά τμήματα, προσφέροντας πρόσθετη. Επικεντρωνόμαστε σε ότι έχει πραγματικά σημασία, απλοποιούμε, αποφεύγουμε να περιπλέξουμε για να βοηθήσουμε αποτελεσματικά.

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Ενέργεια & Περιβάλλον
  • Εταιρική Διακυβέρνηση
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Factoring
  • Μίσθωση & Leasing
  • Προστασία των καταναλωτών
  • ΣΔΙΤ
  • Σχεδιασμό και σχολιασμό Επιχειρηματικών Συμβάσεων
  • Time-sharing