Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής και Ευρωπαϊκή διαδικασία Μικροδιαφορών

Στις 19 Ιουνίου 2017 εκδόθηκαν :

Α) Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1260 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2017, για την αντικατάσταση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Β) Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1259 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2017, για την αντικατάσταση των παραρτημάτων I, II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών