Τηλεπικοινωνίες και Προσωπικά δεδομένα

Τα στοιχεία των κακοπληρωτών συνδρομητών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας με την άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Aριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2837/18-05-2015) θα καταχωρίζονται στο Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης δεδομένων αφερέγγυων συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, με σκοπό να δημιουργηθεί το μητρώο αφερέγγυων συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, στα πρότυπα του τραπεζικού «Τειρεσία». Η σύσταση του φορέα με την επωνυμία ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, από την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας κρίθηκε αναγκαία προκειμένου τα μέλη της ένωσης (εταιρείες κινητής τηλεφωνίας) να είναι σε θέση να προβαίνουν σε έλεγχο φερεγγυότητας του υποψήφιου πελάτη για νέα σύνδεση κινητής τηλεφωνίας και την με αυτό τον τρόπο εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου στην κινητή τηλεφωνία. Όπως όμως αναφέρεται και στην άδεια της ΑΠΔΠΧ, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης προκειμένου να αποκλειστεί εντελώς ο καταναλωτής από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για την καθημερινή του ζωή ή για να αποκλειστεί από τη δυνατότητα φορητότητας.

Το σκεπτικό και η άδεια της ΑΠΔΠΧ βασίστηκε στις διατάξεις του ν. 2472/1997. Με την εφαρμογή όμως των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), θα έχει ενδιαφέρον το πως θα ανταποκριθεί ο φορέας στις νέες υποχρεώσεις που θέτει ο Κανονισμός όπως και στα δικαιώματα των καταναλωτών.